مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک


تکنیک های پیش بینی زیرساخت های مخابراتی

 

شماتیک مختصری از برنامه ریزی استراتژیک:

1،   2 ،  3 ،  4 ،  5 ،  6 ،  7 ،  8

9 ،  10 ،  11 ،  12

-----------------------------

 شماتیک مختصری از مدیریت پروژه:

1 ،  2 ،  3 ،  4

5 ،  6 ،  7

پروپزال نویسی

آئین نامه نگارش و تدوین پایان نامه کارشناسی

نمونه طرح تحقیق پایان نامه  کارشناسی ارشد

نحوه نگارش گزارش کارورزی1

نحوه نگارش گزارش کارورزی2

لیست پروژه های فناوری اطلاعات

لیست پروژه های امنیت اطلاعات

جزوء ویرایش تصویر (فتوشاپ Photoshop) 

جزوء تصویر سازی ( کورل دراو CorelDRAW )

لینک منابع ویدئویی ( ویرایش تصویر 1 و ویرایش تصویر 2 )

لینک منابع ویدئویی (تصویرسازی)